ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо

проведення заходу державного нагляду (контролю)


Кодекси та закони України

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року  № 3852-XII

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідокЧорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 року № 791а-XII

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року №1264-ХІІ

Закон України "Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХII

Закон України "Про страхування" від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР

Закон України "Про відходи" від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР

Закон України "Про мисливське господарство та полювання" від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ

Закон України  "Про об’єкти підвищеної небезпеки" ( № 2245) 

Закон України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ

Закон України "Про Червону книгу України" від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ

Закон України "Про охорону земель" від 19 червня 2003 року № 962- IV

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003року № 963- IV

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01липня 2004 року № 1952- IV

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21 лютого 2006 року № 3447-IV

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05 квітня 2007 року № 877-V

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"від 19 травня 2011 року № 3392-VI

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" від 08 липня 2011 року № 3677-VI

Закон України "Про метрологіюта метрологічну діяльність" від 05 червня 2014 року № 1314-VII

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15 січня 2015 року № 124-VIIІ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірного тиску на суб'єктів господарювання" від 04.03.2021 № 1320-ІХ


Постанови Кабінету Міністрів України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 182

Санітарні правила в лісах України, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня1995 року № 555 

Правила охоронивнутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 квітня 1996 року № 449

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1100

Порядок ведення реєсту місць видалення відходів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360

Правовий режимзон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024


Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465


Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 01 листопада 1999 року № 2034


Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655


Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 року № 1780

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303 

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615


Розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» від 14.03.2012 № 208

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/абознешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927


Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах,територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затверджений постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 25 листопада 2015 року № 992

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 18 лютого 2016 року № 118

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474


Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи


Уніфікована форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,

затверджена наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 26.11.2019 № 450

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природногосередовища України від 29 березня 1994 року № 30

ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги» (ДСТУ 3534-97)

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України (ДСП 8.8.1.2.001-98)

Форма реєстрової карти об'єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її  складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишньогоприродного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18березня 1999 року № 33


Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002  № 177


Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 року № 4

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року № 67

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 липня 2005 року №245 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»  від 27.06.2006 № 309 

Інструкція пропорядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена  наказом Державного комітету рибного господарства України від1 5 січня 2008 року  № 4


Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів умежах територій та об'єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затверджена наказом Мінприроди України від 07.07.2008 N 342

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52


Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісовогогосподарства України від 23 грудня 2009 року № 364

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітетуУкраїни із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року
№ 376

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства Українивід 19 серпня 2010 року № 260


Порядокутримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року №429

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України від17 жовтня 2011 року № 549

Правилаексплуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства України від 04 травня 2012 року № 196

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрноїполітики та продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502


Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 березня 2013 року №91

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99

Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 № 348

Порядок надання послуг із забезпечення і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 21.08.2013 № 631

Інструкція провибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрноїполітики та продовольства України від 08 лютого 2014 року № 60

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78


Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2014 року № 57


Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» від 06.04.2016 № 145/84


Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці